Amaç ve Hedefler
26 Ocak 2022

AMAÇ

*Sağlık sorunları ve gereksinimleri nedeniyle başvuran hastalarımız için erken teşhis ve etkin tedavinin en hızlı şekilde sunulması.

*Elimizdeki kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması.

*Hasta,hasta yakını ve çalışanların memnuniyetinin sağlanması ,hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamı kapsamında gerekli uygulamaların zamanında yapılarak ‘’Güvenli Hastane’’sağlanması.

*Modern çağın gereklerine ve memleket gerçeklerine uygun,disiplinli,kalite      ve ekonomik bir hastane işletmeciliğinin sağlanması.

*Kurumsal iletişimin etkinliğini sağlayarak hizmette verimliliğin artırılması

*Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek

HEDEFLER

 *Hakkaniyet ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda dil,din,ırk vb.gözetmeksizin sağlık hizmeti sunmak.

* ‘’Güvenli Hastane’’inşa edilerek ,hasta güvenliği ve sağlıklı çalışma yaşamı kapsamında mükemmeliyet ve en üst düzeyde hasta, hasta yakını ve çalışan memnuniyeti  sağlamak.

*Güçlü ve istikrarlı yönetim anlayışıyla, her alanda güven veren bir kuruluş olmak.

*Kurum içi ve kurum dışı iletişimi başarı ile sağlamak.

*Hizmetin sürekli değerlendirilerek gerekli ölçme ve iyileştirme faaliyetlerinin kullanılarak daha iyiye nasıl gideceğimiz konusunda kararlar almak.

*Hastanenin teknik alt yapısına yönelik cihaz ve donanım eksikliklerini gidermek.

*Hastanemiz binasında gerekli görülen tamirat ve tadilatları yapmak